Oplysningspligt

Denne side vedrører vores generelle behandling af personoplysninger når du samarbejder med os. Nedenstående oplysninger er således bredt gældende uanset om du bruges vores platform som auktionskøber eller –sælger, og uanset om du anvender vores online auktionsplatform eller kontakter os på mail eller anden vis.

 

For yderligere oplysninger, se vores Cookiepolitik og Fortrolighedspolitik.

1.    Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Dansk Auktions Service ApS (Klaravik Danmark), CVR-nr. 36920882, Stengårdsvej 25, 4340 Tølløse

Telefon:  (+ 45) 72207035

E-mail:    info@klaravik.dk

er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

-       Opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning, herunder at behandle din henvendelser til os.

-       Overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.

-       Fastlægge, forfølge eller gøre et retskrav gældende.

-       Når behandlingen er nødvendig for at vi eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse og den registreredes interesser, rettigheder eller grundlæggende frihedsrettigheder kræver en beskyttelse, som går forud for interessen i at behandle de pågældende oplysninger (”interesseafvejningen”).

 

Når grundlaget for vores behandling er den interesseafvejningen, vil vores legitime interesser bestå i en eller flere blandt følgende:

 

-       Indsamling af oplysninger til brug for markedsføring

-       Intern driftsoptimering

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016

-       Artikel 6, stk. 1, litra a) og artikel 9, stk. 2, litra a), når du har givet dit samtykke.

-       Artikel 6, stk. 1, litra b), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale du er part i, eller for at indgå en sådan aftale med dig efter din anmodning.

-       Artikel 6, stk. 1, litra c), når behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, som påhviler os.

-       Artikel 6, stk. 1, litra f), når behandlingen er nødvendig for at vi eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, og hensynet til dine interesser ikke går forud for behandlingen.

-       Artikel 9, stk. 2, litra e), når behandlingen tydeligvis vedrører personoplysning, som du selv har offentliggjort.

-       Artikel 9, stk. 2, litra f), når behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

-       Artikel 49, stk. 1 litra a), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at opfylde en aftale, du er part i.

-       Artikel 49, stk. 1, litra e), når det er nødvendigt at overføre dine personoplysninger til tredjelande for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Databeskyttelsesloven – L2018-05-23 nr. 502

-       §§ 7 og 8, stk. 5, såfremt du forsøger at anvende vores tjeneste til ulovlige formål og videregivelse af oplysninger om sådanne forhold er nødvendige for at overholde vores retlige forpligtigelser og det er nødvendigt for at fastholde, forsvare eller gøre et retskrav gældende.

3.    Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 

Almindelige personoplysninger

-       Navn

-       Adresse

-       CVR-nr.

-       E-mail

-       Telefonnummer

-       Log-in oplysninger til auktionsplatformen / hjemmesiden

-       Bankoplysninger om konti, som anvendes i forbindelse med handel via auktionsplatformen

-       Økonomiske oplysninger om f.eks. tinglysninger, panteforhold og gældsforhold vedr. auktionsgenstande

-       IP adresse og færdig på hjemmesiden og auktionsplatformen

-       Logning af vores korrespondance med dig, f.eks. via kontaktformularen på vores hjemmeside, arkivering af e-mailkorrespondance, optagelse af telefonopkald til kundeservice, og intern notater omkring vores korrespondance eller aftaler med dig

 

Følsomme personoplysninger

-       Ingen

 

Oplysninger om strafbare forhold

-       Såfremt du begår eller forsøger at begå kriminalitet imod eller ved brug af vores hjemmeside eller auktionsplatformen, forbeholder vi os at beholde oplysninger herom

 

4.    Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere, hvis det er relevant i forhold til behandlingens formål:

 

-       Vores databehandlere

-       Vores samarbejdspartner, Klaravik AB som er udbyder af Klaravik auktioner i Sverige

-       Offentlige myndigheder, herunder særligt SKAT

-       Udveksling af kontaktoplysninger imellem sælger og køber af en afsluttet auktion

-       Klaravik AB’s pengeinstitut såfremt din transaktion er omfattet af factoring

 

Vi forbeholder os at videregive almindelige personoplysninger i proportionelt og nødvendigt omfang til RKI, såfremt en kunde ikke betaler rettidigt i henhold til vores betingelser og vilkår.

 

5.    Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi anvender løsninger fra Microsoft og OneDrive Business. Derfor kan det ske, at dine personoplysninger bliver opbevaret på servere, som er fysisk placeret i USA.

 

Overførsel til USA – som er et tredjeland i forhold til GDPR – sker på grundlag af EU-US Privacy Shield ordningen.

 

6.    Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi behandler om dig er hovedsageligt de oplysninger, som vi har modtaget fra dig. I visse tilfælde kan vi dog indhente yderligere oplysninger om dig fra andre kilder.

 

De andre kilder, som vi bruger til at indhente oplysninger om dig er generelt:

 

-       Offentligt tilgængelige registre, f.eks. Tingbogen, CVR, EU databaser over moms/VAT mv.

-       Offentlige myndigheder

-       Private registre, fx Datavagten

-       Referencekunder

-       Vores samarbejdspartner Klaravik AB som er udbyder af Klaravik auktioner i Sverige

-       Klaravik AB’s pengeinstitut såfremt din transaktion er omfattet af factoring

 

7.    Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger efter følgende retningslinjer:

 

Auktionssælgere:

-        10 år fra sidste aktivitet på en ikke-lukket bruger

-        3 år fra afslutning af aftaleforholdet, f.eks. ved lukning af en bruger

 

Auktionskøbere:

-        10 år fra sidste aktivitet på en ikke-lukket bruger

-        3 år fra afslutning af aftaleforholdet, f.eks. ved lukning af en bruger

 

Jobansøgere:

-       3 måneder fra det tidspunkt, hvor den ansøgte stilling er besat, dog bevares oplysningerne længere såfremt ansøger får stillingen

 

Andre henvendelser som ikke resulterer i et aftaleforhold/samhandel:

-       Slet sker straks vi indser, at oplysningerne ikke skal bruges til at varetage et aftaleforhold/samhandel, og der ikke er andre lovlige formål med fortsat opbevaring

 

Uanset ovenstående gælder, at hvis vi konkret vurderer, at der ikke er en legitim grund til at gemme oplysningerne, sletter vi dine oplysninger på et tidligere tidspunkt. Ved vurderingen lægger vi vægt på, om der i lovgivningen er en ret eller forpligtigelse til at vi gemmer oplysningerne, om du har en rimelig interesse i, at oplysninger slettes, som overstiger vores interesse i at gemme oplysningerne, samt om den fortsatte lagring af oplysningerne medfører en risiko for dig som registreret.

 

8.    Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke dine personoplysninger til automatiske afgørelser. Vi anvender dine personoplysninger til profilering, hvilket sker ved, at vi analyserer dine præferencer for vores produkter. Dette gør vi for at målrette vores markedsføring på netop de produkter, som har interesse for dig.

 

9.    Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

10.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

11.    Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

 • Har du spørgsmål?

  <b>Har du spørgsmål?</b>

  Har du spørgsmål til auktionerne kan Klaravik Danmark kontaktes på info@klaravik.dk
  Du er også altid velkommen til at ringe til kundeservice på 7220 7035 eller mail på info@klaravik.dk

  se også vores FAQ - der er svar på det meste

 • Corona and export of goods

  The Danish Government announced today that the Danish border is closed next 30 days – however this does not effect cargo, therefor goods bought in Denmark can be transported and exported out of Denmark. Please do not hesitate to contact us if you have questions at info@klaravik.dk (updated March 13)