Købsvilkår

For at kunne byde på Klaravik.dk skal du godkende vores købsvilkår og betingelser. Disse beskriver købers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med køb på Klaravik. Det er en betingelse for indskrivning at du har læst, forstået og godkendt aftalen inden budgivning. Ved tilmelding erklærer du dig indforstået med betingelserne i denne aftale. 

English version

Vilkår Klaravik

Klaravik ApS (cvr nummer 36920882), i det følgende kaldet Klaravik, er et privatejet auktionsfirma, som formidler salg for primært kommuner, virksomheder, finansieringsselskaber, konkurser og dødsboer. Klaraviks mission er at formidle genstande via internetauktioner fra disse sælgere (herefter kaldet "sælger") til højestbydende (herefter kaldet "køber"). Klaravik henvender sig primært til købere, der er virksomheder.

Auktion

Alle varer på klaravik.dk sælges på auktion. Der kan bydes døgnet rundt på de auktioner, der afholdes. Hver auktion afsluttes på et angivet tidspunkt, men forlænges med cirka tre minutter, hvis der afgives et bud inden for tre minutter før det angivne tidspunkt.

Klaravik fraskriver sig ethvert ansvar for skader, tab, følgeskader, der måtte ramme køber eller sælger på grund af tekniske fejl, kommunikationsproblemer mv. Klaravik har heller ikke noget ansvar for, at bud ikke bliver registreret, eller at der ikke bliver etableret kontakt.

Efter auktionens afslutning vil Klaravik kontakte højestbydende via e-mail eller telefon inden for 72 timer. En tilsendt faktura betragtes som kontakt.

Sælger

Det er altid sælger, der sælger og er ansvarlig for auktionsvarer. Klaravik er kun en formidlende part og går ikke ind som ejer eller sælger af auktionsvarer; ansvaret for formidlede auktionsvarer ligger hos sælger.

Klaravik påtager sig heller ikke rollen som eksportør eller klarerer ved salg til udenlandske købere.

Køber

For at købe auktionsvarer via Klaravik skal du registrere dig som budgiver på klaravik.dk. Du kan registrere dig som et dansk firma, en dansk privatperson eller et udenlandsk firma. For at kunne afgive et bud skal du acceptere Klaraviks vilkår og betingelser. Det kan tage et par timer, før din registrering er blevet gennemgået og godkendt.

For at registrere en køberkonto som privatperson, skal du være mindst 18 år gammel. Registrering af en konto i et falsk navn eller en andens navn kan resultere i en politianmeldelse.

Klaravik håndterer alle dine personlige data i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som trådte i kraft den 25. maj 2018. Når du registrerer dig som køber, giver du Klaravik tilladelse til at bruge dine eller din virksomheds data til at gøre det muligt for Klaravik at opfylde sine forpligtelser over for dig. Se vores privatlivspolitik for mere information om, hvordan personoplysninger behandles.

Hvis Klaravik har mistanke om, at en køber misbruger sin køberkonto, ikke opfylder købsbetingelserne eller ikke overholder indgåede aftaler, har Klaravik ret til at blokere køberens mulighed for at afgive bud på klaravik.dk

Klaravik.dk forbeholder sig retten til at afvise en budgiver og annullere et salg uden yderligere begrundelse.

Klaravik kan fravælge at sælge til privatpersoner og derved kun ønske at sælge til virksomheder. Dette vil altid være oplyst på auktionen på den enkelte auktionsvare. Klaravik har ret til at afvise ethvert vindende bud, såfremt køber ikke opfylder de krav der er stillet til køb af den enkelte auktionsvare. Eksempelvis ved krav om udelukkende salg business to business (B2B) og ikke business to consumer (B2C). Som hovedregel sælges der ikke køretøjer til privatpersoner.

Der kan endvidere være krav om eksport ud af Danmark eller Norden. Hvis budvinder er en person eller virksomhed der ikke opfylder disse krav, kan Klaravik annullere salget.

Budgivning

Alle bud er bindende. Det gælder også, hvis dit bud ikke har nået mindsteprisen ved auktionens afslutning. Hvis mindsteprisen ikke er nået, er dit bud bindende i to arbejdsdage efter auktionens afslutning. Køber forpligter sig til at stå til rådighed for Klaraviks personale i denne periode. Der tillægges altid et købersalær til det vindende bud (læs mere nedenfor under ”Gebyrer”).

Ud over manuelle bud har du mulighed for at afgive automatiske bud. Dit maksimale autobud er ikke synligt for andre budgivere. Hvis to personer afgiver det samme bud, prioriteres det bud, der blev afgivet først. Når dette sker, er det tydeligt synligt i budhistorikken.

Klaravik har intet ansvar, hvis bud ikke bliver registreret.

Auktionsvarer

Ved begreb som f.eks. auktionsvarer, genstanden, varen, salgsobjektet, objektet eller lignende betegnelser forstås den ting, som sælges af sælger til køber på en auktion formidlet af Klaravik.

Alle varer på klaravik.dk sælges, som de er. Dette gælder dog ikke for auktioner, hvor handlen er et forbrugerkøb. Auktionsgrundlaget består af tekst, billeder og i nogle tilfælde film. Læs altid auktionsgrundlaget grundigt igennem. Vær opmærksom på, at billeder nogle gange kan være misvisende og afvige fra virkeligheden, f.eks. i farve, form og størrelse.

Klaravik foretager ikke en nogen inspektion af auktionsvarer. Klaraviks auktionsmægler foretager et interview med sælgers om sælgers egen vurdering af auktionsvarens tilstand. Enhver oplysning som Klaravik giver om auktionsvarer er således alene en videreformiling af de oplysninger, som sælger har givet.

Særligt når en auktionsvare har en kort beskrivelse af dens tilstand, skal køber huske på, at der kan være ukendte eller skjulte fejl.

Reparationsgenstande

Der gives ingen garanti for auktionsvarernes stand, uanset om disse er angivet som ”reparationsgenstand” eller ej. Hvis en auktionsvare er angivet som en reparationsgenstand, betyder det, at køber specifikt skal forvente, at auktionsvaren er i særligt ringe stand. Derimod er manglende angivelse som reparationsgenstand ikke en garanti for, at auktionsvaren ikke kræver væsentlige reparationer.

En reparationsgenstand er enten (i) i så ringe stand at den er uegnet til brug efter auktionsvarens almindelige formål og derfor primært anvendelig til reservedele, eller (ii) uegnet til brug til auktionsvarens almindelige formål medmindre der foretages reparation eller genopbygning.  

Køber skal være opmærksom på, at auktionsvarer kan være angivet som reparationsgenstande, selvom sælger ikke har foretaget nogen undersøgelse eller inspektion. Har varen eksempelvis stået i en utæt lade i 5 år forud for salg, kan sælger angive auktionsvaren som en reparationsgenstand fordi det antages, at den mangler reparation, også selvom dette ikke er positivt kendt og kontrolleret.

Reparationsgenstande kan mangle dele eller have flere defekter end dem, der er beskrevet i auktionsdokumentationen, hvilket skal tages i betragtning, når du byder.

Der kan ikke reklameres over reparationsgenstande, medmindre der er tale om forbrugerkøb med ufravigelig reklamationsret.

Personbiler og varebiler, med tilladt totalvægt op til 3.500 kg, og som sælges med en købesum på mindre end DKK 30.000 betragtes også som reparationsgenstande.

Reservationspris

Auktionsvarer som sælges på Klaravik har en reservationspris. Det er sælger som har bestemt reservationsprisen og det er den laveste pris, som sælger er villig til at sælge for. På hver auktion ser du om reservationsprisen er opnået eller ej.

Garanti

Der gives ingen garanti på de købte auktionsvarer.

Gebyrer

Der tilkommer et købersalær på det angivne bud, som varierer i størrelse afhængigt af den enkelte auktion. Købersalæret vises tydeligt på den pågældende auktionsvare, når du er logget ind som køber på klaravik.dk. Når du køber en auktionsvare, skal du betale både prisen på auktionsvaren (købssummen) og købersalæret.

Moms

Alle varer er momspligtige (medmindre andet specifikt er angivet), og i alle tilfælde er dette angivet på den pågældende vare.

Betaling

Når du har vundet en auktion, modtager du en faktura fra PayEx indenfor 2 arbejdsdage. Fristen for betaling er 5 kalenderdage. Betaling sker via konto og registreringsnummer eller FIK koden på fakturaen. Din betaling bliver registeret indenfor 2-3 arbejdsdage. Det er ikke muligt at fremskynde dette forløb ved at kontakte Klaravik eller PayEx eller ved at straksoverføre til PayEx. Hvis der er særlige grunde til at fremskynde processen venligst kontakt vores kundeservice som kan oplyse direkte kontonummer til straksoverførsel udenom PayEx, såfremt Klaravik accepterer dette.

For sen/udeblevet betaling

Hvis betalingsfristen på 5 kalenderdage ikke overholdes kan Klaravik vælge at annullere den vundne auktion. Budgivers konto lukkes og faktura på normaltabserstatning bliver fremsendt.

Normaltabserstatningen beregnes som 15 % af købssummen, dog minimum DKK 2350 eksklusiv moms, svarende til minimum DKK 2.937,50 inkl. moms.

Køber accepterer at skyldige beløb inddrives af Klaravik eller inkassopartner.

Normaltabserstatning eller annullation grundet misligholdelse fra købere (f.eks. manglende betaling) fritager ikke for at betale købersalæret.

Såfremt Klaravik lider et større tab en normaltabserstatning, og køber er ansvarlig for tabet efter dansk rets almindelige regler, er Klaravik berettiget til i stedet at kræve et sådant tab efter dansk rets almindelige regler.

Ved for sen/udebleven betaling, hæfter køber derfor for betaling af både normaltabserstatning og købersalær, samt evt. ansvar efter dansk rets almindelige regler om erstatning.

Ved for sen eller udebleven betaling kan objektet sælges igen på en ny auktion. 

Godkendelse af salgsobjekter

Alle auktionsvarer på Klaravik sælges, som de er. Der kan forekomme fejl og mangler på genstandene, da de ofte er brugte.

Som køber har du en vidtgående undersøgelsespligt. Det betyder, at du ved afhentning skal undersøge og godkende genstandens tilstand i forhold til auktionsmaterialet. Normalt tilbydes der ikke fysiske eftersyn af genstande under auktionen (hvis der er undtagelser, fremgår det af auktionsdokumentationen).

 Sælger er ikke ansvarlig for fejl, som køber ikke opdager ved afhentning. Hvis du som køber hyrer en speditør eller repræsentant til at afhente genstanden, betragtes det som godkendt af dig, når genstanden forlader afhentningsstedet. Sælger er heller ikke ansvarlig for fejl, der opstår efter afhentning.

Alt ansvar fraskrives for mangler ved genstande eller ejendom, der sælges via kuratorer eller ved andre tvangsmæssige salg.

Afhentning af produkter

Når en auktion er afsluttet, har køber 15 kalenderdage til at afhente auktionsvaren regnet fra afsluttet auktion. Vær opmærksom på at der kan være angivet specielle vilkår på individuelle auktioner, hvorefter disse er gældende

Før du kan afhente genstanden, skal din faktura være registreret som betalt hos Klaravik. Når betalingen er registreret, modtager du en afhentningskvittering med kontaktoplysninger til sælger (kvitteringen sendes via e-mail). Du kontakter sælger og booker et afhentningstidspunkt, der passer jer begge. Hvis du har spørgsmål, er Klaravik tilgængelig på telefon og e-mail i kontortiden. Medmindre andet er angivet, er køber ansvarlig for afhentning, læsning og eventuel demontering af genstanden.

Klaravik kan ved mislighold af afhentningsbetingelser vælge en eller flere af følgende:

1.    Flytte auktionsvaren til en af Klaraviks lokationer. Auktionsvaren flyttes på købers regning og risiko, og køber må betale, for at få genstanden udleveret på Klaraviks lokation.

2.    Opkræve pladsleje Dkk 500,- ekskl. Moms pr. påbegyndt uge – pr. auktionsvare.

3.    Skrotte auktionsvaren og kræve erstatning hos køber for bortskaffelsesomkostningerne og øvrige tab.

4.    Gensælge auktionsvaren. Klaravik har ret til at sætte auktionsvaren på auktion igen. Køber har ikke krav på tilbagebetaling eller anden godtgørelse på auktionsvarer hvor hammerslaget er mindre end Dkk. 20.000,- ekskl. Moms.
På auktionsvarer over Dkk. 20.000 ekskl. Moms i hammeslag har køber mulighed for at få andel i provenu på gensalg af auktionsvaren. Provenu aftales fra gang til gang med Klaravik afhængig af omkostninger forbundet med sagen. Dog vil de første Dkk 20.000 ekskl. Moms altid være at betragte som tabt.

Hvis sælger ikke kan gøre det muligt for køber at afhente auktionsvaren inden for 15 dage, er køber berettiget til enten at kræve opfyldelse eller at hæve aftalen. Sælger er ikke forpligtet til at opfylde købet, hvis der foreligger en uoverstigelig hindring, eller hvis opfyldelse vil medføre ofrer, som ikke er rimelige i forhold til købers interesse i, at sælger opfylder købet. I tilfælde af berettiget ophævelse har køber ret til tilbagebetaling af det til Klaravik indbetalte beløb. Køber er altid forpligtet til at træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre, undgå eller minimere tab eller skade.

Hverken Klaravik eller sælger har noget ansvar for eventuel forringelse af tilstanden af auktionsvarer, der ikke afhentes rettidigt.

Køber må forvente, at auktionsvarer i nogle tilfælde kan blive solgt til særligt gunstige priser, fordi det for sælger ville være særligt dyrt at betale for bortskaffelse. Bortskaffelsesomkostninger kan derfor i visse tilfælde overstige købesummen, og køber accepterer dette.

EU-salg og eksport

Som udenlandsk køber er du forpligtet til at eksportere det auktionsvaren ud af Danmark. Du er også forpligtet til på anmodning af Klaravik at fremlægge eksportbevis, der tydeligt viser, at auktionsvaren er eksporteret. Når du handler på Klaravik, modtager du altid en faktura med moms, medmindre andet er angivet. Det er vigtigt, at du betaler det fulde beløb. Hvis din konto er registreret som et udenlandsk selskab og har et gyldigt momsnummer, kan du anmode om en refusion af moms fra Klaravik. Dette forudsætter at du dokumenterer af varen fysisk har forladt Danmark. Private kan uanset hjemland ikke anmode om momsrefusion. For at få momsen krediteret og refunderet af Klaravik, skal du indsende gyldige eksportdokumenter til info@klaravik.dk senest – løbende måned + 30 dage efter vi har registreret din betaling.  Momsen udbetales 1. gang om måneden i den efterfølgende måned.  

Når du køber på auktioner, og du opfylder betingelserne for at modtage moms retur i forbindelse med eksport af auktionsgenstanden, sker tilbagebetaling af momsen til samme IBAN hvorfra købssummen er betalt. Du kan ikke kræve at modtage moms retur til et andet IBAN end det, som er anvendt ved betaling af købssummen, medmindre Klaravik samtykker. Klaravik kan afvise samtykke uden begrundelse, eller betinge samtykke af at Klaravik modtager en erklæring fra pengeinstituttet, som skal modtage betalingen, om at kontoindehaveren er samme juridiske enhed eller person, som har indbetalt den oprindelige købssum. Hvis fristen overskrides, kan vi ikke tilbagebetale momsen.

Vi har brug for (EU-salg):

1) Klaravik underskrevne købererklæring (buyer statement)

2) CMR fragtbrev som er stemplet både ved afsender og modtager (hvis du anvender fragtfirma)

4) Din virksomheds IBAN og Swift-nummer

 

Vi har brug for (eksport uden for EU):

1) Tolddokument

2) Din virksomheds IBAN og Swift-nummer 

Fortrydelsesret

Som budgiver (erhvervsdrivende) hos Klaravik har du ingen fortrydelsesret, når du byder eller vinder bud. Alle bud er bindende.

Der gælder 14 dages fortrydelsesret for forbrugere iht. Dansk købelov. De 14 dages fortrydelsesret gælder fra det tidspunkt forbrugeren kommer i besiddelse af auktionsvaren. 

Hvis du som forbruger ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du uden unødig forsinkelse og senest inden 14 dage fra du er kommet i besiddelse af auktionsvaren returnere den. Inden da skal du kontakte Klaravik på info@klaravik.dk for at få yderligere instruktioner vedrørende returneringen.

Køber er ansvarlig for omkostningerne ved returnering af auktionsvaren efter annullering af købet. Tilbagebetaling sker inden for 14 dage efter, at du har kontaktet Klaravik og fortrudt dit køb, men ikke før auktionsvaren er modtaget retur. En returneret auktionsvare skal være i samme stand, som da du modtog den. Det betyder, at den ikke må være ændret, repareret eller have skader, som ikke var der, da du modtog den.

Hvis du har anvendt auktionsvaren mere, end det er nødvendigt for at fastslå dens egenskaber eller funktion (maks. 10 km for køretøjer eller 1 time for maskiner), er du ansvarlig for auktionsvaren værditab. For personbiler beregnes værditabet til 50 DKK (inkl. moms) pr. kørt kilometer over 10 kilometer. For gravemaskiner, traktorer, dumpere og læssemaskiner, der vejer mindre end 5.000 kg, beregnes afskrivningen til 600 DKK (inkl. moms) pr. kørt time. For maskiner, der vejer mere end 5.000 kg, beregnes afskrivningen til DKK 1.200 (inkl. moms) pr. kørt time. For andre maskiner og køretøjer beregnes afskrivningen ud fra maskinens værdi, dens alder og prisen for at leje en tilsvarende maskine.

Meddelelse om fortrydelse af køb skal sendes til info@klaravik.dk hvorefter vi vil rådgive om det videre forløb.

Ophør af kundeforhold 

Klaravik forbeholder sig retten til at deaktivere en køberkonto uden videre begrundelse. 

Klaravik skal sikre, alle auktioner afvikles moralsk korrekt og at man som byder er sikker på at øvrige afgivne bud er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet hvis der opstår et mønster som indikerer at afgivne bud ikke er reelle.

Reklamation

Ved reklamation skal dette anmeldes skriftligt til info@klaravik.dk Reklamation skal foretages INDEN køber har transporteret auktionsvaren væk fra afhentningspladsen. Som køber har du undersøgelsespligt ved afhentning af auktionsvaren. Reklamationer efter afhentning modtages ikke.

Klaravik formidler kun auktionsvaren og er derfor ikke part i en reklamationssag. Klaravik kan modtage reklamationer vedrørende ansvar for mangler ved salgsgenstande. Klaravik kan også formidle information mellem køber og sælger med henblik på at opnå en aftale. Klaravik er ikke en juridisk repræsentant for hverken sælger eller køber.

Produktet sælges som det er, dog bortset fra forbrugerkøb. Der er kun foretaget visuel inspektion samt test og afprøvning hvis dette er oplyst på den enkelte auktion. Ved test og afprøvning foretages almindelig funktionstest og visuel inspektion. Der foretages ikke gennemgribende test eller inspektion, derfor kan der ikke garanteres for at auktionsvaren lever op til alle specifikke krav og tekniske specifikationer, der er gældende for auktionsvaren.

Såfremt sælger, uanset årsag, ikke er i stand til at levere auktionsvaren, fraskriver køber sig retten til at foretage dækningskøb. Køber har alene krav på tilbagebetaling af det fulde auktionsbud. Evt. ophævelse af handlen eller prisafslag er direkte mellem sælger og køber og er således Klaravik uvedkommende.

Klaravik eller Klaraviks partnere, er ikke ansvarlige overfor køber eller overfor nogen tredje part for tab af data, profit, indtægter, udbytte eller omsætning, uafhængig af hvordan skaden eller tabet er opstået.

Såfremt køber og sælger opnår enighed om at annullere en handel på en allerede afhentet auktionsvare, påhviler transportomkostninger vedr. tilbagelevering køber.

Klaravik og sælger skal altid underrettes, før eventuelle reparationer udføres. Eventuelle omkostningsforslag skal altid godkendes af Klaravik og sælger på forhånd. Køber har ikke ret til erstatning, hvis reparationen udføres, før godkendelse er givet.

Da auktionsvaren i nogle tilfælde først bliver afhentet lang tid efter det senest har været i brug, kan der ikke garanteres for batteri kapacitet/funktionalitet, bremser der sætter sig fast, elektriske fejl og lign. samt fejl som er en direkte følge af, at auktionsvaren står stille.

Tekniske og manuelle fejl

Klaravik tager forbehold for tryk- og tastefejl på hjemmesiden. Det kan ikke garanteres, at billeder nøjagtigt repræsenterer de varer, der sælges. Klaravik har ret til at afvise salg i hele salgsprocessen og se bort fra bud. Klaravik har også ret til at beslutte, om bud skal gentages på grund af tekniske problemer, typografiske fejl eller andre årsager. Klaravik påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, følgeskader eller omkostninger, som måtte blive påført budgiveren eller budgiverens klient på grund af ovenstående, eller hvis bud ikke er blevet registreret, problemer med internettet, computer mv.

Sanktionsramte lande, virksomheder og personer

Vi forbeholder os retten til at afvise samhandel med lande, virksomheder og privatpersoner omfattet af den til enhver tid gældende sanktionsliste som føres af det danske udenrigsministerium. 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist eller ethvert krav, som måtte opstå i forbindelse med disse købsvilkår eller brug af Klaraviks online auktioner i øvrigt, herunder tvister vedrørende vilkårenes eksistens, misligholdelse, opsigelse eller ugyldighed heraf, kan af hver part indbringes for de almindelige danske domstole under anvendelse af dansk ret, med undtagelse af danske retsregler, som henviser til andre regler end dansk ret. Værneting skal være Retten i Holbæk medmindre ufravigelig dansk ret fastlægger andet.